Филтриране на газа

Очистването на изходния газ е особено наложително когато газът е предназначен за работа в двигатели с вътрешно горене или газови турбини. Първичната груба очистка от пепел се извършва в циклонна батерия, в циклоните, газа постъпва непосредствено след реактора и е с температура от 300 до 500 С, което не позволява кондензацията на катрани и вода по корпусите на цилконите (катраните от биомаса са с високо съдържание на мравчена и оцетна киселина и са силно агресивни към некорозионо устойчиви съоръжения). След циклонната батерия газа е очистен от пепели до 80%, в циклоните газа се охлажда частично до 250-300 С, което позволява подаването му към електростатичния филтър за висока температура. Електростатичния филтър служи за суха очистка на газа от пепел. В електростатичния филтър газа се очиства до 99.9% от пепел. Високата очистка от твърди прахови частици в електрофилтъра ползволява дообработването на газа в камера за каталитичен парен реформинг на катраните, в прилаганата единствено от нас камера не се използва външен източник на енергия, което се отразява в повишаване на общия КПД на енергогенериращата система. В камерата за каталитичен паров реформинг катраните, при взаимодействието си с водните пари, получени в процеса на газификация, дообогатява енергийно получения генератрен газ, повишавайки по този начин калоричността на газа за единица негов обем, като същевременно очиства газа от катрани до 99%.