Охлаждане

След камерата генераторния газ отново е с висока температура, до около 300-400 С, което налага охлаждането му до температура на околната среда, за да се постигнат високи енергетични показатели на силовите уредби, работещи с генераторен газ. Охлаждането може да се извършва в различен вид топлообменни апарати с индиректно или директно охлаждане, като за най добро съоръжение в този случай е водния скрубер, в който освен охлаждане се извършва до голяма степен и очистка на генераторния газ. В скруберите газа се движи противоточно на струя от фини водни капки, създавана от система от дюзи, като при това преминава през пълнеж от ситнораздробени дървени въглища и/или биомаса. По този начин газа се охлажда и очиства от остатъчните пепел и катрани. Температурата на газа след скруберната уредба е около 30 С, което позволява доочистването му във финния филтър с набивка от биомаса, предназначен за отстраняване на остатъчната влажност от генераторния газ. Така охладен и очистен газа може да бъде подаден към двигателите на генераторите.