Технологията

Газгенераторите са съоръжения за производство на генераторен газ от растителни и/или твърди битови отпадъци. За разлика от ферментационните реактори за производство на биогаз, пиролизните газгенератори имат кратко време за стартиране от зареждането на твърдото гориво до производството на газ – от 3 до 15 минути. Генераторния газ е смес от метан CH4(2-4%), въглероден оксид CO(18-24%), водород H2(12-16%), азот N2(42-58%), въглероден двуокис СО2 и други газове. Съдържанието на азот намалява калоричността на газа, но то може да бъде редуцирано посрeдством използване на обогатен с кислород въздух или чрез периодично прекратяване достъпа на въздух до работната камера на газгенератора. Така калоричността на газа може да варира от 4 MJ/m3 до 12 MJ/m3. Генераторния газ може да се използва като заместител на природния газ в газови водогрейни, парни котли и абсорбционни газови охладители, електрически генератори и когенератори, предназначени за работа с природен газ (при ДВГ с искрово запалване на газо-въздушната смес), в различни химични и металургични процеси като добив и топене на метали, добив на водород за синтез на азотни торове, синтез на синтетични горива – метан, пропан-бутанова смес, бензин, дизел, смазочни масла и парафини, добив на суровини за синтез на полимерни материали и др.

Газификацията на биомаса може да бъде извършена основно в два типа реактори: с подвижен или с неподвижен слой. Предлаганите от нас съоръжения са газгенератори с неподвижен слой и правоток на гориво и въздух. Този тип газгенератори е предназначен за газификация на горива с високо съдържание на смоли, като битуминозни въглища и продукти с растителен произход. Харакетризират се с понижено съдържание на катран в изходния газ, което облекчава режима на охлаждане и очистване на газа, преди той да бъде подаден към съответните консуматори.