Електроенергия

Газификационният модул ТКМ-30 произвежда 30 квт електроенергия на час, която може да бъде продавана на свободния пазар или да бъде използвана за покриване на собствено електроенергийно потребление. При всички случаи продадената или спестена електренергия намалява значително разходите за поддръжката на инсталацията, правейки използваната налична топлоенергия изключително евтина. В зависимост от продажната цена електроенергията инсталацията може да генерира и приходи, които надвишават преките разходи по нейната работа, като по този начин инсталацията може да бъде печаливша дори и без използването на топлоенергията.

Топлина

Използването на генерираната топлоенергия е ключово за ефективната работа газификационните инсталации. Всеки модул ТКМ-30 произвежда около 60 квт топлинна енергия на час. Тази енергия може да бъде използвана за различни приложения в селското стопанство, съпътстващи производства, както и за отоплението на битови и индустриални помещения в селските райони.