Токамак Ltd е фрима с високо квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в технолгията за газификация на отпадна биомаса. Ние отговоряме на нарастващото търсене на решения за оползотворяване на отпадъците от биомаса като един от възобновяемите енергийни източници с най-голям потенциал в света. Направленията, в които работим са:

  • преработка на растителна биомаса в твърди, течни и / или газообразни горива, като пелети, брикети, синтетични горива, както и изкуствен природен газ;
  • производство на електрическа и / или топлинна енергия от биомаса чрез генериране и ко-генерация.

Нашата компания работи с водещи учени от Българската академия на науките и Института за изследвания в селското стопанство и рекултивация. Ние сме в състояние да изпълняваме компетентни консултантски услуги в тези области, както и конкретни задачи, свързани с технологични решения за енергийно оползотворяване на отпадна биомаса. Нашите дългосрочни цели са намаляване на енергийната зависимост на страната ни от внос на енергийни източници и позволява автономия и енергийна независимост на потребителите на домакинствата и малките фирми чрез използването на местни възобновяеми ресурси.