Високо-ефективна преработка на дървесина

 

Газификаторите ТКМ са особено подходящи за пълното ефективно преработване на сурова дървесина. Използвайки отпадъците от самия производствен процес, ТКМ осигуряват цялата необходима електроенергия и топлина за разрязването и фасонирането на облата дървесина, както и за сушенето на готовия материал. В същото време, получените трици и талаш могат да се използват са производството на пелети за горене с високо качество, като линията за производство на пелети също се захранва с електроенергия и топлина от газификаторите ТКМ. Така организиран производственият процес осигурява 100% използване на закупената сурова дървесина, при това на много ниска себестойност, благодарение на самозадоволяването на енергийните нужди на цялото дървопреработващо предприятие.